गोर्खापत्रमा के छाप्न हुने, के छाप्न नहुने ?
Follow SANGITAB Blog With Bloglovin

To Get Regular Updates on Facebook

Like Our Facebook Page

तपाईंलाई थाहा छ ? 
१९५८ सालामा गोर्खापत्रमा के के छाप्न पाइने र के के छाप्न नपाइने भनेर कानुन बनेको थियो ।
पढ्नुहोस के के छाप्न पाइने रहेछ वा के के छाप्न नपाइने रहेछ त गोर्खापत्रमा !

नोट : यहाँ देखाइएको फाइल नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटबाट लिएको हो र त्यसलाई कुनै परिवर्तन नगरी यहाँ पढ्न मिल्ने मात्र गराइएको हो । 


यस्को डाउनलोड लिन्क नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइट मा पाउन सकिन्छ । 
Follow

More From Our Site:

No comments


About Us | HTML to XML Converter | Webmail Service | Nepali Unicode | Advertise | TC & Privacy Policy | Contact Us | DMCA.com Protection Status