गोर्खापत्रमा के छाप्न हुने, के छाप्न नहुने ?



More Stuff



Like Facebook Page
Follow

तपाईंलाई थाहा छ ? 
१९५८ सालामा गोर्खापत्रमा के के छाप्न पाइने र के के छाप्न नपाइने भनेर कानुन बनेको थियो ।
पढ्नुहोस के के छाप्न पाइने रहेछ वा के के छाप्न नपाइने रहेछ त गोर्खापत्रमा !

नोट : यहाँ देखाइएको फाइल नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटबाट लिएको हो र त्यसलाई कुनै परिवर्तन नगरी यहाँ पढ्न मिल्ने मात्र गराइएको हो । 






यस्को डाउनलोड लिन्क नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइट मा पाउन सकिन्छ । 





More From Our Site:

No comments


About Us | HTML to XML Converter | Webmail Service | Nepali Unicode | Terms and Conditions | Privacy Policy | Contact Us | DMCA.com Protection Status